หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangmok.go.th/home https://www.wangmok.go.th/orgc... 1. เข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์
2. ไปที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร              
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangmok.go.th/home https://www.wangmok.go.th/boar... https://www.wangmok.go.th/memb... https://www.wangmok.go.th/staf... https://www.wangmok.go.th/staf... 1. เข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์
2. ไปที่หัวข้อบุคลากร
    2.1 คลิกที่เมนูคณะผู้บริหาร
    2.1 คลิกที่เมนูสมาชิกสภา
    2.3 คลิกที่เมนูหัวหน้าส่วนราชการ
    2.4 คลิกที่เมนูบุคลากร (จะแสดงในส่วนข้าราชการประจำในแต่ละกอง)
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.wangmok.go.th/home https://www.wangmok.go.th/proj... https://www.wangmok.go.th/proj... 1. เข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์
2. ไปที่หัวข้อเกี่ยวกับ อบต.
    2.1 คลิกที่เมนูอำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangmok.go.th/home https://www.wangmok.go.th/home https://www.wangmok.go.th/cont... 1. เข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์
2. ไปที่หัวข้อเกี่ยวกับ อบต.
    2.1 คลิกที่เมนูติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangmok.go.th/home https://www.wangmok.go.th/news... https://docs.google.com/spread... https://docs.google.com/spread... https://docs.google.com/spread... 1. เข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์
2. ไปที่หัวข้อข่าวสาร
    2.1 คลิกที่ข่าวประชาสัมพันธ์
    2.2 QR Code แบบวัด EIT อยู่บริเวณหน้าสไลด์หน้าที่ 1 ของหน้าจอหลัก
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.wangmok.go.th/home https://www.wangmok.go.th/webb... 1. เข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์ messenger live chat อยู่ด้านล่างขวามือ
2. ไปที่เมนูบริการประชาชน  
    2.1 เลือกหัวข้อกระดานสนทนา (web board)
 
  (1)     2      3      4      5