องค์การบริหารส่วนตำบล วังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร